การประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และขับเคลื่อนนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ในรูปแบบออนไลน์

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ดร.ธนา โด่งพิมาย รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การนิเทศ ติดตาม ช่วยเหลือ และขับเคลื่อนโยบายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ในรูปแบบออนไลน์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ผ่านโปรแกรม Cisco WebEx Meetings มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการพัฒนาสมรรถนะนักเรียนในแต่ละประเภทความพิการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ และเพื่อนิเทศ ติดตามการดำเนินงาน และส่งเสริมการทำงานร่วมกันของทุกภาคส่วน เป็นเครือข่ายการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมี ดร.อัมพร กุลาเพ็ญ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 2 ท่าน คือ นางสาวอรญา ชาญเดชสิทธิกูล รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดร้อยเอ็ด และ นายจตุรพล พิมพ์สุวรรณ์ ครูชำนาญการ พร้อมด้วย นายทองพูล ศิริโท ผู้ทรงคุณวุฒิ และ นางจิราภรณ์ มุริกา ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการศึกษา (PLC) พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรที่รับผิดชอบงานการจัดการศึกษาเรียนรวมในโรงเรียน จำนวน 38 โรงเรียน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอินทนิล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด