สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ประจำปี 2564

วันที่ 27 กันยายน 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 ป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อแจ้งข้อราชการให้โรงเรียนในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ และจัดกิจกรรมยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่แผ่นดิน ประจำปี 2564 ผ่านระบบทางไกล(Vedeo Conference) ณ ห้องประชุมทางไกล สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีโรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 179 โรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่จะเกษียณอายุราชการ  ประจำปี 2564 ประกอบด้วยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 73 ราย ลูกจ้างประจำ จำนวน 12 ราย เข้าร่วมประชุม ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2