สพม.ร้อยเอ็ด รับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษา ของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

วันที่ 27 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. นายยอดรัก บุรวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด ร่วมรับการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ กรณีพิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบ Google Meet ในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 12 จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมรายงานผลการปฏิบัติราชการตามประเด็นการตรวจราชการและติดตามประเมินผลการจัดการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี ดร.พัฒนะ พัฒนทวีดล ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงวัตถุประสงค์และรับฟังผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นางพิศมัย หาญอาษา ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมปาริชาต สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาร้อยเอ็ด