สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรม PLC “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น”

วันที่ 27 กันยายน 2564  เวลา 09.00  น. นางพรพนา  บัวอินทร์  รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการดำเนินกิจกรรม PLC “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น” โดยมีนายพงษ์ศักดิ์  สว่างไสว  ผอ.กลุ่มอำนวยการ  และบุคลากรในกลุ่มอำนวยการ  ร่วมด้วยนางคนึง  พันธุ์เจริญ  ผอ.หน่วยตรวจสอบภายใน  ร่วมประชุม เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน  และอุปสรรคในการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ปราศจากการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  จากนั้นเวลา 10.30 น. ประชุมการดำเนินกิจกรรม PLC “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น” กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  โดยมีนางสาวพรพิมล  แจ่มกระจ่าง  ผอ.กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์  และบุคลากรในกลุ่ม  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2