ชมรมลูกจ้างนักพัฒนา 37 โรงเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร จัดงานเกษียณ “เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม.64”

วันเสาร์ที่ 25 กันยายน 2564 ชมรมลูกจ้างนักพัฒนา 37 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร จัดงานเกษียณ "เรียงร้อยด้วยรัก ถักทอสายใย จากใจชาว สพป.กทม.64"  ให้แก่ ลูกจ้าง ของชมรมลูกจ้างนักพัฒนา สพป.กทม.  โดยมี ดร.ภารดี  ผางสง่า ประธานชมรมผู้บริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร ตัวแทนของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงานมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ในการนี้ นางสาวจุฑามาศ  ธุวังควัฒน์  นายทวี  เนื่องอาชา  และนางสาวชนนิกานต์  สงวนไพบูลย์  รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอมรินทราราม และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมงานทุกท่าน  ทั้งนี้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเคร่งครัดและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
วัฏจักร ประมวลศิลป์