การพัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการถอดบทเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 2

การพัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการถอดบทเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 2

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดการประชุมสัมมนาการพัฒนาการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และการถอดบทเรียนด้านคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของบุคลากรสพป.เชียงใหม่ เขต 2 ตามโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล(สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต) ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยได้เชิญ รศ.ดร.วุฒิพงศ์ ถายะพิงค์ ประธานสถาบันพัฒนาศักยภาพมนุษย์และกลยุทธ์            สู่ความสำเร็จ Wuttipong Academy เป็นวิทยากร ดร.ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 นำบุคลากรเข้าร่วมและมอบนโยบายการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2564 ณ ห้องเอราวัณ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในการจัดสัมมนาครั้งนี้เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคโคโรน่าไวรัส 2019(covid-19) อย่างเคร่งครัด โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 50 คน ทุกคนผ่านการตรวจวัดอุณภูมิร่างกาย สวมแมส และเว้นระยะห่าง