ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ณ ห้องประชุมโปงลาง วันที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้มีข้อมูลในการตัดสินใจวางแผนให้ตรงเป้าหมายนำปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะมาแก้ปัญหาพัฒนาได้ตรงความต้องการในการบริหารจัดการศึกษาของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์ เขต 1 และกำหนดทิศทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประาณ พ.ศ.2565