สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ดำเนินกิจกรรม PLC “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น”

วันที่ 29 กันยายน 2564  เวลา 10.30  น. นายสุชีพ  ช่วยแก้ว รอง ผอ.สพป.ปราจีนบุรี เขต 2  เป็นประธานการประชุมการดำเนินกิจกรรม PLC “เขตสุจริต ไม่คิดคอร์รัปชั่น” โดยมีนางผุสดี ระโหฐาน  ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน  นางสมพร คำพานุช ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา  นายสุทธิศักดิ์  ตันงาม  ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกลฯ  และบุคลากรในกลุ่มทั้ง 3 กลุ่ม  เข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน  เพื่อติดตามและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการทำงาน  และอุปสรรคในการดำเนินงาน ปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมที่ถูกต้อง มีคุณธรรมและพฤติกรรมการมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต  ปราศจากการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริต  ณ  ห้องประชุม 2 สพป.ปราจีนบุรี เขต 2