สพป.ระยอง เขต 1 จัดพิธีมอบโล่และเกียรติบัตรกับผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีผลงานดีเด่นประจำปีการศึกษา 2564

วันที่ 28 กันยายน 2564 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 นำโดยนายสุพรรณ หารธุจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระยองเขต 1 เป็นประธานในการมอบรางวัลโล่และเกียรติบัตรแก่ผู้บริหารโรงเรียนและครูที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศในด้านต่างๆ เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติและให้ขวัญกำลังใจแก่เจ้าของผลงานและ วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ประจำปีการศึกษา 2554  ดังรายการต่อไปนี้ 1) สื่อ นวัตกรรม การจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ 2) โรงเรียนคุณภาพประจำตำบลต้นแบบ 3) รูปแบบการนิเทศภายในต่อรูปแบบการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19         4) ผลงาน นวัตกรรม วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ การออกแบบการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในสถานการณ์ โควิด-19  5) การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้วยรูปแบบการพัฒนาคุณภาพการศึกษา PRADA Model ด้านวิชาการยอดเยี่ยม ด้านบริหารจัดการยอดเยี่ยม และด้านเทคโนโลยีเพื่อการสอนยอดเยี่ยม 6) วิธีปฏิบัติที่ดีในการพัฒนาคุณภาพการสอนภาษาไทย 7) กิจกรรมคุรุชนคนคุณธรรมและนวัตกรรมสร้างสรรค์คนดี และ            8) การยกย่องส่งเสริมนักเรียน  ที่สมัครใจสอบ O-NETปีการศึกษา 2563 ทั้งผู้บริหารโรงเรียนและครูผู้สอนแต่ละรายวิชาที่มีผลคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าระดับประเทศ ทั้งนี้มีผู้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 750 ราย