สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 จัดทำโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล”ป้องกันและต่อต้านการทุจริต”

วันที่ 30 กันยายน 2564 นายประทีป ทองด้วง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 2 เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล”ป้องกันและต่อต้านการทุจริต” การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันและการต่อต้านการทุจริตและกิจกรรมทำความดีเพื่อสาธารณะ แบ่งปันลดความเห็นแก่ตัวโดยยึดหลักพอเพียง มีวินัย สุจริต จิตสาธารณะ ณ ห้องประชุมไชยชนะวดี สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 โดยมีบุคลากรในสำนักงานทุกคนเข้าร่วมประชุม วิทยากรให้ความรู้นายณรงค์ ทิพย์บรรพต เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.ภาค 8 จ่าอากาศโททวีศักดิ์ เพ็ชรทับ เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต สำนักงาน ป.ป.ช.จังหวัดสุราษฎร์ธานี นางสาวนิตยา ภูมิไชยา ศึกษานิเทศก์ สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2  ภาพ/ข่าว ประยูร พงษ์ประยูร ปชส.สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

Latest posts by ประยูร พงษ์ประยูร (see all)