สพป.กรุงเทพมหานคร จัดประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR : The Common European Framework of Reference for Languages

วันที่ 30 กันยายน 2564 ดร.พิเชฐร์ วันทอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานครเป็นประธานเปิดการประชุม PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในหัวข้อ การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีทางการศึกษา เพื่อพัฒนาผู้เรียนตามกรอบมาตรฐานความสามารถทางภาษา CEFR : The Common European Framework of Reference for Languages รูปแบบออนไลน์ (Google Meet) โดยมี ดร.นภัทร ธัญญวณิชกุล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร กล่าวรายงาน ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ครูภาษาอังกฤษ จำนวน 60 คน จากทั้งหมด 37 โรงเรียน ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวนภาวรรณ ยุบลชู รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมหาบุศย์ (พิทักษ์ถาวรคุณ) และนางสาวสุธาทิพย์ เลิศล้ำ ศึกษานิเทศก์ผู้รับผิดชอบกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ ร่วมเป็นวิทยากรในครั้งนี้ ซึ่งได้บรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้เข้าประชุม PLC ในสามประเด็นสำคัญคือ
1.เทคนิคการพัฒนาการสอนภาษาอังกฤษแบบ Active Learning ดึงดูดใจผู้เรียนอย่างไรให้ได้ผล
2.แนวทางการใช้ CEFR เพื่อพัฒนาสมรรถนะภาษาอังกฤษสำหรับครู
3.กิจกรรมเวทีนำเสนอผลงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ นวัตกรรมและสื่อเทคโนโลยีการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่ประสบความสำเร็จและเป็นแบบอย่าง

วัฏจักร ประมวลศิลป์