การพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และ PISA ระบบ Video Conference

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และ PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Cisco WebEx ระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔

เมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และ PISA สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ด้วยระบบประชุมทางไกล (Video Conference) โปรแกรม Cisco WebExระหว่างวันที่ ๓๐ กันยายน – ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิค วิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง และ PISA สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลให้กับนักเรียนได้ทุกคน

กระทรวงศึกษาธิการได้กำหนดนโยบายในการเร่งรัดส่งเสริมและพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน คิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ สรุปความ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ การแก้ปัญหา การคิดอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาความคิดเป็นเหตุเป็นผล มีการเชื่อมโยงความรู้กับกระบวนการเรียนรู้ และการจัดกิจกรรมส่งเสริมผู้เรียนให้มีการพัฒนาทักษะไปสู่ศตวรรษที่ ๒๑          โดยมุ่งหวังให้เกิดผลสัมฤทธิ์แก่ผู้เรียนมากที่สุด และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้ในการดำรงชีวิตหรือศึกษาต่อในวิชาชีพที่เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน มีนโยบายในการพัฒนาการเรียนการสอนเพื่อให้เด็กและเยาวชนได้รับการศึกษาจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานที่วางไว้ วางรากฐานการศึกษาเพื่ออาชีพ สามารถวิเคราะห์ตนเองเพื่อการศึกษาต่อ และประกอบอาชีพได้ตรงตามศักยภาพ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ด้วยเหตุนี้เด็กและเยาวชนไทยจึงควรได้รับการพัฒนาความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาไทย โดยเฉพาะการอ่านเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารและการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปในอนาคต