รร.สารภีพิทยาคม รับการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา

วันที่ 30 กันยายน 2564 คณะกรรมการประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา นำโดย นางปริศนา วรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการ ประกอบด้วย นายจงภพ ชูประทีป ผู้ทรงคุณวุฒิ นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนจอมทอง นางสุภาพร โชติวรพิพัฒน์ นักวิชาการศึกษา นางสาววราภรณ์ อนุวรรัตน์ ศึกษานิเทศก์ สพม.เชียงใหม่ ประเมินสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลโรงเรียนพระราชทานระดับเขตพื้นที่การศึกษา ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่