ประชุมคณะกรรมดำเนินการศึกษาวิจัยการศึกษาศึกษาในถานการณ์โควิด-19 ระยะที่ ๒

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ พบปะคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-๒๐๑๙ (COVID-19 ) ระยะที่ ๒ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑

เมื่อวันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ (COVID-19 ) ระยะที่ ๒  ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ซึ่งวันนี้เป็นการนำเสนอผลการศึกษาวิจัย บทที่ ๑ บทที่ ๒  และบทที่ ๓ โดยคณะนักวิจัยจากผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน สังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ วัตถุประสงค์  เพื่อวิเคราะห์สภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนลักษณะต่าง ๆ ด้านข้อดี ข้อเสีย โอกาส อุปสรรค (SWOT) ในการบริหารจัดการการจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน พัฒนาแนวทางการจัดการศึกษา  เพื่อพัฒนาโรงเรียนทุกลักษณะในการบริหารจัดการ การจัดการเรียนรู้ และการดูแลช่วยเหลือนักเรียน จัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ในระดับเขตพื้นที่การศึกษา และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

การศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา – ๒๐๑๙ (COVID-19 ) ประโยชน์ที่สถานศึกษาจะได้รับ ดังนี้ นโยบายและแนวทางการบริหารจัดการ การศึกษาของโรงเรียน นโยบายและแนวทางการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนรูปแบบต่าง ๆ (๕ On หรือรูปแบบอื่น ๆ) นโยบายและแนวทางการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ด้านการเรียนรู้ การส่งต่อนักเรียนและความปลอดภัย(โดยจำแนกตามลักษณะโรงเรียน แบ่งเป็นนโยบายการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย ระดับประถมศึกษาตอนต้น ระดับประถมศึกษาตอนปลาย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)