สพฐ. ประชุมคณะทํางานจัดทําคู่มือการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) เป็นประธานการประชุมคณะทํางานจัดทําคู่มือการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ณ ห้องประชุม สพฐ. 1 อาคาร สพฐ. 4 ชั้น 2 กระทรวงศึกษาธิการ

นายเทอดชาติ ชัยพงษ์ (ผู้ช่วยเลขาธิการ กพฐ.) กล่าวว่า เพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จะจัดทําคู่มือการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) โดยให้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา สถานศึกษา และหน่วยงานทางการศึกษาในสังกัด ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รวมถึงสร้างความมั่นใจให้กับนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ในมาตรการที่ สพฐ. ใช้สำหรับดูแลนักเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่จะถึงนี้

ทั้งนี้เพื่อให้การดําเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สพฐ. จึงได้จัดประชุมคณะทํางานจัดทําคู่มือฯ ขึ้น ระหว่างวันที่ 5 – 7 ตุลาคม 2564 เพื่อให้คณะทํางานร่วมกันหาแนวทางในการจัดทําคู่มือการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ให้รอบคอบ รัดกุม โดยเน้นความปลอดภัยของนักเรียนเป็นหลัก