สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัด ประชุมสื่อสารความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 จัด ประชุมสื่อสารความเข้าใจการพัฒนาสมรรถนะการคิดขั้นสูง เตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 ให้กับผู้อำนวยการโรงเรียนและครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาจำนวน 35 โรงเรียน ผ่านระบบ ZOOM เนื้อหาการอบรมประกอบด้วย การเตรียมความพร้อมรับการประเมิน PISA 2022 และระบบ PISA – Style Online Testing วิทยากรประกอบด้วยนางหริณญา รุ่งแจ้ง นางสาวมิตรสินีย์ สมบูรณ์ นายจุมพลภัทร์ ไชยสัตย์ ศน.สพป.ปข.1โดยมี นางสาววรลักษณ์ จันทร์ผา รองผอ.สพป.ปข.1 เป็นประธานเปิดการประชุม ( 1 ตุลาคม 2564)