Kick off การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียนในจังหวัดแพร่

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ ร่วมพิธีเปิด Kick off การฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาทุกสังกัด ที่มีอายุระหว่าง 12 – 18 ปี ตามนโยบายกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงหมาดไทย ในการดำเนินการตามแนวทางการเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมวิทยาเทคนิคแพร่ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ในการนี้นายสมหวัง พ่วงบางโพ  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้