17 รร.สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

17 รร.สังกัด สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย”

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ให้แก่ 17 โรงเรียนในสังกัดที่ผ่านการประเมิน โดย ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 มอบหมายให้ นายบรรจงศักดิ์ สมส่วน รองผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธาน เมื่อวันอังคารที่ 5 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมเอราวัณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมกับ มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา และเครือข่ายโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ได้ดำเนินงานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย ระดับปฐมวัย ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554 จนถึงปัจจุบัน โดยในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนในโครงการจะได้รับการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” และในปีการศึกษา 2562 มีโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานผ่านการประเมินจำนวน 8,278 โรงเรียน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง จึงต้องเลื่อนการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ออกไปไม่มีกำหนด สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงจัดส่งตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต2 เพื่อนำส่งมอบให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน จำนวน 17 โรงเรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 จึงจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2562 ในวันนี้ เพื่อเป็นการประกาศอย่างเป็นทางการและเป็นเกียรติให้กับโรงเรียนที่ผ่านการประเมิน ดังนี้

รายชื่อโรงเรียนผ่านการประเมินเพื่อรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ได้แก่ โรงเรียนป่าแปวิทยา, โรงเรียนบ้านเมืองก๊ะ, โรงเรียนบ้านแม่ย่อย(เจียร-สมศรี วังทองคำ), โรงเรียนบ้านกาดฮาว, โรงเรียนบ้านห้วยน้ำจาง, โรงเรียนวัดโป่งแยงเฉลิมพระเกียรติ, โรงเรียนสันมหาพนวิทยา, โรงเรียนสบเปิงวิทยา, โรงเรียนวัดปางเติม, โรงเรียนบ้านแม่โจ้, โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว, โรงเรียนวัดยั้งเมิน, โรงเรียนบ้านหนองปลามัน, โรงเรียนสันทรายหลวง, โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง, โรงเรียนทรายราษฎร์อุทิศ และโรงเรียนบ้านท่าเกวียน