ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ให้สัมภาษณ์เพื่อเข้ารับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่นเนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564”

วันพุธที่ 6 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 น. ดร.กาญจนา เปรมภิรักษา ผอ.สพป.นครราชสีมา เขต 6 ให้สัมภาษณ์เพื่อเข้ารับรางวัล “อาสาสมัครดีเด่นเนื่องในโอกาสวันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติและวันอาสาสมัครไทย ประจำปี 2564” จากกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ณ ห้องประชุมวานิชอนุสรณ์ สพป.นครราชสีมา เขต 6 (ในการนี้มาตรการป้องกันโรคระบาดโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด)