ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัด และมอบจุดเน้น“หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม”

6 ตุลาคม 2564 นายมงคล รุณธาตุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนซึ่งงดการจัดการเรียนการสอนแบบ Onsite ในช่วงการแพร่ระบาดของ Covid-19 ณ โรงเรียนบ้านวังดิน ตั้งอยู่เขตอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ โดยมี นางหนึ่งฤทัย  โตมิ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังดิน พร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษา รายงานข้อมูลและนำตรวจเยี่ยมสภาพภูมิทัศน์โดยรอบบริเวณโรงเรียน และตรวจความพร้อม และความปลอดภัยของอาคารเรียน อาคารประกอบต่างๆ โดยชื่นชมในการพัฒนาการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ สภาพภูมิทัศน์ร่มรื่น สวยงาม เป็นปัจจุบัน มีการสร้างอาชีพพื้นฐานให้กับนักเรียนสอดคล้องกับสภาพบริบทของท้องถิ่น นอกจากนี้ผู้อำนวยการ สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 ได้มอบนโยบายในการบริหารจัดการศึกษาให้กับผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีจุดเน้น “หน้าสวย หลังสวน สุขลักษณะ สักสวย กล้วยงาม” คือ หน้าสวย : มีภูมิทัศน์ที่สะอาด ร่มรื่น สวยงาม หลังสวน : แบ่งพื้นที่ของโรงเรียนปลูกพืชผักสวนครัว ซึ่งสามารถนับสนุนโครงการอาหารกลางวันของโรงเรียน หรือเพื่อให้ครู บุคลากร นักเรียน ได้นำไปรับประทาน สุขลักษณะ : มีความสะอาดที่ถูกสุขลักษณะเป็นพื้นฐาน ดำเนินการตามแนวทาง 5 ส. สักสวย : ส่งเสริมการปลูกต้นสัก 1 นักเรียน 1 ต้นสัก ซึ่งต้นสักเป็นอีกหนึ่งไม้เศรษฐกิจของจังหวัด และรองรับคำขวัญประจำจังหวัด คือ มีต้นสักที่ใหญ่ที่สุดในโลก กล้วยงาม : ส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการปลูกกล้วย ไม่ว่าจะเป็นต้นกล้วยที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ทุกส่วน และสำหรับการรับประทาน หรือต้นกล้วยไม้ประดับ ซึ่งเป็นต้นไม้เศรษฐกิจที่กำลังอยู่ในความนิยมสร้างรายได้สูงอยู่ในขณะนี้