สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและ บุคลากร ทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564)

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจันทน์ผา สพป.ชัยภูมิ เขต 3 นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 2 (1 ตุลาคม 2564) โดยมีนายนิมิตร ฤทธิ์ไธสง รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ,น.ส.สมหวัง จิตรหาญ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคลและเจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ร่วมประชุมพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนฯ เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ประกาศและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องของ ก.ค.ศ.,สพฐ.,และกระทรวงการคลัง เพื่อความถูกต้อง โปร่งใส บริสุทธิ์ ยุติธรรมแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3