สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 จัดประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Google Meet

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกฤต ศิริภิรมย์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 มอบหมายให้ ดร.ทวีศักดิ์ พรหมพินิจ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ผ่านออนไลน์ โปรแกรม Google Meet โดยมีนายทองอินทร์ ภูมิประสาท ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ คณะทำงานและวิทยากร ตามคำสั่ง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องเบญจเสมา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 คลิ๊กชมภาพทั้งหมด