โรงเรียนสันป่าสักวิทยาจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานระบบ ว PAตามเกณฑ์มาตรฐาน ตำแหน่งวิทยฐานะครู”

รร.สันป่าสักวิทยาจัดอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานระบบ ว PAตามเกณฑ์มาตรฐาน ตำแหน่งวิทยฐานะครู”

ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 เป็นประธานและมอบนโยบายการอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานระบบ ว PA ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตำแหน่งวิทยฐานะครู” แก่ครูโรงเรียนสันป่าสักวิทยา โดยย้ำให้สอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมกันนี้นายพิชิตชัย อินทร์ภูวงศ์ รองผู้อำนวยการ สพป.เชียงใหม่ เขต 2 รับผิดชอบดูแลสถานศึกษาในอ.แม่แตงได้พบปะและให้กำลังใจแก่ผู้รับการอบรมครั้งนี้  นายประพัฒน์ โปธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ณ โรงเรียนสันป่าสักวิทยา อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

นายประพัฒน์ โปธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าสักวิทยา ได้กล่าวถึงโครงการอบรมหลักสูตร “การพัฒนางานระบบ ว PA ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตำแหน่งวิทยฐานะครู ” จัดระหว่างวันที่ ๑๑-๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยได้เชิญวิทยากร ดร.ชาลี ภักดีและคณะ

มาบรรยายให้ความรู้ มีผู้เข้าอบรมรวมทั้งสิ้น ๒๙ คน โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อสร้างความเข้าใจ ลดความซ้ำซ้อน เชื่อมโยงระบบการประเมินวิทยฐานะ การประเมินผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือน และการประเมินการคงวิทยฐานะ ให้เป็นเรื่องเดียวกัน,

เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจนโยบายการปรับหลักหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครู และความเข้าใจในเรื่อง

การจัดทำข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามเกณฑ์มาตรฐาน ตำแหน่งวิทยฐานะ

และเพื่อพัฒนาบุคลากรให้รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ที่ส่งผลต่อการยกระดับคุณภาพการ จัดการเรียนการสอน คุณภาพครู คุณภาพนักเรียน คุณภาพการศึกษาได้อย่างเป็นรูปธรรม