พิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ปีการศึกษา 2564 สพป.อุบลราชธานี เขต 4

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมไทรทอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4
🔹 ดร.เธียนไท คำล้าน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 เป็นประธานพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย” ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2562 โดยมี ดร.ณิชา เทียมสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงได้มอบหมายให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ดำเนินการจัดพิธีรับตราพระราชทาน “บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย” ประเทศไทย ปีการศึกษา 2562 เพื่อส่งมอบให้กับสถานศึกษาที่ผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนรู้เพื่อรับตราพระราชทาน โดยมีผู้แทนสถานศึกษาในสังกัดที่เข้าร่วมพิธีรับมอบ จำนวน 60 แห่ง ดังนี้ สถานศึกษาที่ผ่านการประเมินรอบที่ 1 การรับตราครั้งแรก จำนวน 42 แห่ง รอบที่ 2 การรับตราคงสภาพ ครั้งที่ 1 จำนวน 9 แห่ง และรอบที่ 3 การรับตราคงสภาพ ครั้งที่ 2 จำนวน 9 แห่ง ทั้งนี้โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์ ประเทศไทย มีหัวใจในการจัดการเรียนรู้ที่สำคัญคือ “กระบวนการสืบเสาะ” ผ่านการเรียนรู้ร่วมกันเป็นกลุ่ม เพื่อวางรากฐานทักษะการเรียนรู้ของเด็กในระยะยาว จนเติบโตเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพของชาติต่อไป ในโอกาสนี้ นางวันดี ละศรีจันทร์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุุบลราชธานี เขต 4 นายประเทือง ดลประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา และศึกษานิเทศก์ร่วมเป็นเกียรติพิธีมอบครั้งนี้ด้วย