สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอดฯ “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง”

วันที่ 13 ตุลาคม 2564  เวลา 10.30  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้จัดงานพิธีเปิดโครงการ อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงด้วย “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” เป็นการน้อมนำแนวทางพระราชทาน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และทฤษฎีใหม่ นำมาประยุกต์แบบชาวบ้าน ปั้นโคก ขุดหนอง และทำนา เพื่อปรับเปลี่ยนพื้นฐานแนวความคิด ฝึกวินัย ลงมือปฏิบัติ แก้ปัญหาจริงในท้องถิ่นสู่การเรียนรู้ในสถานศึกษา  โดยมี นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธาน และ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  ข้าราชการในสังกัดเข้าร่วมพิธี ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1