สกลนคร เขต 2 อบรมครูภาษาไทย

เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2564 นายพลชัย  ชุมปัญญา ผอ.สพป.สกลนคร เขต 2  เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูงสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น   เพื่อพัฒนาความรู้ความเข้าใจให้กับครูผู้สอนภาษาไทย เกี่ยวกับเทคนิควิธีการพัฒนาสมรรถนะการอ่านขั้นสูง สามารถเชื่อมโยงความรู้ที่ได้รับจากการอบรมไปพัฒนาสู่การจัดการเรียนการสอน พัฒนาสมรรถนะด้านการอ่าน  ระหว่างวันที่  14-15 ตุลาคม 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เมตตา  ฟองฤทธิ์  จากมหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด และคุณครูวรรณี  มายูร  ครูโรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคี) ณ ห้องประชุมรวมใจสามัคคี