ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง

เมื่อวันพุธที่ 13 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์  ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดป้ายโครงการพระราชทาน อารยเกษตร สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง (สพฐ.) ของโรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ โดยมีนายภูริช ผ่องแผ้ว ผอ.โรงเรียนบ้านวังกะทะ กล่าวรายงานและนำคณะเยี่ยมชม โคก หนอง นา ทั้งนี้โรงเรียนบ้านวังกะทะ ได้รับคัดเลือกให้เป็นโรงเรียนนำร่อง ในเขตภาคอีสานตอนล่าง และได้ดำเนินการตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง ด้วยโคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง ปลูกฝังให้นักเรียนได้สืบสาน รักษา ต่อยอด ตามแนวพระราชดำริเศษฐกิจพอเพียง มีเป้าหมายพัฒนาผู้เรียน คือ เป็นคนดี มีระเบียบวินัย พึ่งพาตนเองได้ เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และกตัญญูกตเวที โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน คณะศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการสถานศึกษา ครู นักเรียน ร่วมในพิธี ณ โรงเรียนบ้านวังกะทะ อ.หนองบัวระเหว จ.ชัยภูมิ