สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมออนไลน์โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564

วันพฤหัสบดีที่ 14  ตุลาคม 2564  เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมออนไลน์โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาเรียนรวม ปีงบประมาณ 2564 โรงเรียนในสังกัด สพป.ชัยภูมิ เขต 3 โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุมพร้อมบรรยายพิเศษ มอบนโยบายการขับเคลื่อนงานพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรวม  คณะวิทยากรนำโดย นางสาวณัชญานุช สุดชาดี รอง ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 และ นายวรายุทธ ทวีลาภ,นางภาณินี ศรีทัศน์ ศึกษานิเทศก์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3  น.ส.สยุมพร สืบชาติ ครูโรงเรียนอนุบาลเทพสถิตและน.ส.พชรภรณ์ รัตนวิชัย ครูโรงเรียนบ้านโนนคร้อ ให้ความรู้เกี่ยวกับ การจัดการศึกษาเรียนรวม การประกันคุณภาพการศึกษาสำหรับการจัดการเรียนรวม การคัดกรองนักเรียนพิการเรียนรวม 9 ประเภท การจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล IEP และ IIP และการกรอกข้อมูลในโปรแกรม SET ณ ห้องประชุมภูมินรินทร์ สพป.ชัยภูมิ เขต 3