สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินงาน ตามเกณฑ์ประเมิน PMQA ก่อนรายงานตามระบบ KRS

ดร.ณัฐกุล รุณผาบ ผอ.สพป.ลำพูน เขต 1 ดำเนินการประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน และตรวจสอบข้อมูล และเอกสารหลักฐาน การดำเนินงาน ตามเกณฑ์ประเมิน PMQA ก่อนรายงานตามระบบ KRS ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้มีการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามเกณฑ์ PMQA แจ้งให้ผู้รับผิดชอบในการดำเนินงาน ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานการประเมินสถานะของหน่วยงานในการเป็นระบบราชการ 4.0 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 และรายงานผลการดำเนินงานในตัวชี้วัดที่รับผิดชอบในวันที่ 8 ตุลาคม 2564 เพื่อรายงานตามระบบ KRS ซึ่งปิดระบบรายงานในวันที่ 18 ตุลาคม 2564
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้เข้าประชุม โดยให้ผู้รับผิดชอบในตัวชี้วัด/ประเด็นที่รับผิดชอบ ได้นำเสนอข้อมูล ต่อฝ่ายบริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 ได้รับทราบ และให้ข้อเสนอแนะ ในวันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมจามจุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูน เขต 1 อ.เมือง จ.ลำพูน