สุพรรณ3จัดประชุมทีมวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 ดร.รัตน์มณี รัตนปกรณ์ ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 เป็นประธานปิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ (ครั้งที่ 2)” ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12, 14-15 ตุลาคม 2564 ซึ่งการประชุมมีกิจกรรมการสัมมนาอิงกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ (Connoisseurship) เพื่อยืนยันผลการวิเคราะห์ข้อมูลในขั้นตอนที่ 1-2 และให้ข้อเสนอแนะแนวทางการเขียนข้อเสนอเชิงนโยบายการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)ในระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 3 และระดับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งนี้ทางคณะผู้วิจัยได้จัดทำเป็นวิจัย 5 บท (ฉบับสมบูรณ์) เพื่อนำผลการวิจัยไปใช้เป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนในสังกัดต่อไป ซึ่งการประชุมครั้งนี้ คณะทีมงานวิจัยทั้ง 21 คน ได้ทุ่มเท เสียสละนำความรู้ ความสามารถ รวมทั้งประสบการณ์ เติมเต็มเป็นผลงานในวิจัย 5 บท นับว่าร่วมกันสร้างแนวทางการดำเนินงานของโรงเรียนได้อย่างดียิ่ง ทางสำนักงานเขตจึงได้มอบเกียรติบัตรให้แก่คณะวิจัย เพื่อเป็นเกียรติประวัติ ในการสร้างคุณงามความดีในครั้งนี้