สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ประชุมคณะกรรมการศึกษาวิจัย ระยะที่ ๓

สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ โดย นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ระยะที่ ๓

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายโพชัน ขุนาพรม รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  ระยะที่ ๓ ณ ห้องประชุมสุขสมใจ สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัย บทที่ ๔ ผลการวิเคราะห์ข้อมูล บทที่ ๕ สรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดทำบทสรุปสำหรับผู้บริหาร ผู้ร่วมประชุมประกอบด้วย นายไชยสิทธิ์ พวงศรี ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะศึกษานิเทศก์ ผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอน รวมทั้งสิ้นจำนวน ๒๐ คน

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการทำวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อการจัดทำนโยบายการจัดการเรียนรู้วิถีใหม่ โดยใช้วิจัยเป็นฐานขับเคลื่อนคุณภาพการจัดการศึกษาเน้นการใช้กระบวนการวิจัย สร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและโรงเรียน เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและมุ่งพัฒนาศักยภาพนักวิจัยระดับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้มีความหลากหลาย

การดำเนินการศึกษาวิจัยการจัดการศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)  เป็นโครงการที่ได้ใช้ความรู้ความสามารถในการศึกษาวิจัย ก่อให้เกิดประโยชน์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา ซึ่งในปัจจุบันต้องมุ่งเน้นการใช้กระบวนการวิจัย เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงในห้องเรียนและโรงเรียนเป็นสำคัญ รวมทั้งจะได้มีฐานข้อมูลจากการศึกษาวิจัยในการกำหนดนโยบายการบริหารการศึกษาในระดับเขตพื้นที่การศึกษาต่อไปในอนาคต