สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ ร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา

นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญนุสาสน์)

เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ นายประสิทธิ์ พิเศษ รอง ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑ เป็นผู้แทนหน่วยงานร่วมในพิธีเปิดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน ระดับสถานศึกษา ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ (บุญญนุสาสน์) สำนักงานลูกเสือจังหวัดบุรีรัมย์ ตำบลเสม็ด อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งวันนี้เป็นอบรม รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๕-๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔ เป็นสถานศึกษาในสังกัด สพป.บุรีรัมย์ เขต ๔ จำนวน ๑๖ คน สังกัด สพม.บุรีรัมย์ จำนวน ๑๖ คน และสังกัดอาชีวศึกษาบุรีรัมย์ จำนวน ๘ คน รวมทั้งสิ้น ๔๐ คน ประธานในพิธีเปิด  นางวิมลมาลย์ รินไธสง ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์

สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการลูกเสือจิตอาสาพระราชทาน เพื่อส่งเสริมให้ลูกเสือและบุคลากรทางการลูกเสือ น้อมนำโครงการจิตอาสาพระราชทานมาเสริมสร้างจิตสำนึกความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อชุมชนอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เป็นการถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ