สพม.พงภกรน จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

+++++สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  ระหว่างวันที่ 14 – 16 ตุลาคม 2564 ณ โรงแรมไอเฟล อินท์  จังหวัดระนอง


+++++วันที่ 15 ตุลาคม 2564 นางสาวฆอนิมะฮ์  พูลสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2564  และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.2565 โดยมี
นายจักรกฤษณ์  ศิริวัฒน์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพังงา ภูเก็ต ระนอง  กล่าวรายงาน วัตถุประสงค์เพื่อรับทราบผลการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และแก้ไขปัญหา การดำเนินงาน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิผล  และเพื่อพัฒนา ส่งเสริม การบริหารจัดการองค์กร โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน ใช้กลไกบุคลากรในการขับเคลื่อนการมีส่วนร่วม ร่วมกันยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย บุคลากร สพม.พงภกรน  จำนวน 42 คน