โรงเรียนวัดหัวกรูด จ.ชุมพร เพิ่มเวลารู้แบบ Active Learning พัฒนาทักษะตามความสนใจ สร้างรายได้ระหว่างเรียน

โรงเรียนวัดหัวกรูด ตำบลปากน้ำ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 จัดกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning เพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการเรียนรู้ มีทักษะในการคิดวิเคราะห์ และได้รับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ ตามความสนใจ และความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคล นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวกรูด กล่าวว่า จากการนำนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการบริหารจัดการเวลาเรียน “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” ตนเองพร้อมด้วยครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนวัดหัวกรูด ได้นำมาสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม ส่งผลให้ครูผู้สอนมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนรู้ที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติและได้เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น นักเรียนได้รับการพัฒนาให้มีคุณภาพและมีความสุขในการเรียนรู้อย่างแท้จริง สำหรับโรงเรียนวัดหัวกรูด นั้น เป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา เปิดสอนตั้งแต่ระดับอนุบาล 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีครูและบุคลากรทางการศึกษา 19 คน นักเรียน 161 คน ซึ่งในวันนี้ (20 กันยายน 2561) โรงเรียนได้จัดแสดงผลงานของนักเรียน ซึ่งเป็นผลจากการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนแสดงความสามารถตามความสนใจและความถนัดของนักเรียนแต่ละบุคคลในทุกระดับชั้น เช่น การทำผ้าบาติก ผ้ามัดย้อม การทำขนม คิดอ่านเขียนคล่อง เกษตรพื้นบ้าน เปิดตำนานมโนราห์ การเลี้ยงปูดำ เป็นต้น โดยเฉพาะการส่งเสริม อาชีพเลี้ยงปูดำ นั้น เนื่องจากโรงเรียนตั้งอยู่ในชุมชนที่มีประชากรส่วนใหญ่ (90%) ประกอบอาชีพประมง รวมถึงมีภูมิปัญญาหรือปราชญ์ชาวบ้าน ที่มีประสบการณ์ มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้าน เข่น คุณลุงสมปอง อ่ำเอี่ยม หรือที่เด็ก ๆ เรียกว่า ครูลุงอ๊อด เจ้าของฟาร์ม “อ๊อด ปูดำ” เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ที่สั่งสมประสบการณ์อาชีพเลี้ยงปูดำมากว่า 30 ปี โรงเรียนได้เรียนเชิญมาให้ความรู้ และวิธีปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับการเลี้ยงปูดำกับนักเรียนในทุกขั้นตอน เช่น การปล่อยปู การให้อาหารปู การจับปู นักเรียนที่สนใจยังสามารถไปทำงานในฟาร์ม เพื่อหารายได้ระหว่างเรียน แบ่งเบาภาระผู้ปกครองได้อีกด้วย แต่สิ่งสำคัญคือ นักเรียนจะได้เห็นแบบอย่างการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ครูลุงอ๊อด ใช้เป็นหลักในการดำเนินชีวิตตลอดมา การจัดกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” แบบ Active Learning ของโรงเรียนวัดหัวกรูด จึงมีเป้าหมายสำคัญเพื่อให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรมในการออมเงิน มีความรับผิดชอบ สามารถทำกิจกรรมร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ครูมีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง สามารถจัดประสบการณ์เรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงผู้ตัวบริหารเองก็มีการบริหารงานอย่างมีจริยธรรม คุณธรรม และในโอกาสเดียวกันนี้ ยังได้รับเกียรติจาก นายวิมาน ดีทองหลาง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 1 และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้ Active Learning ของโรงเรียนวัดหัวกรูด พร้อมทั้งร่วมเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ ณ ฟาร์ม อ๊อด ปูดำ นายประจักษ์ ชูรังสฤษดิ์ กล่าว

รุณฤดี ข่าว/ไพรัช ภาพ