ผอ.สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศนิสิตฝึกปฏิบัติการวิชาชีพการบริหารการศึกษา

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ปฐมนิเทศนิสิตหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยนเรศวร  จำนวน 7 ราย และนักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จำนวน 1 ราย เข้าฝึกปฏิบัติการบริหารงานทางการศึกษาในหน่วยงานทางการศึกษา เพื่อเพิ่มทักษะการบริหารสถานศึกษา ในระหว่างวันที่ 18 – 29 ตุลาคม 2564 โดยมี ว่าที่ร้อยตรี สมจิตร รอดเรือง นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง นายสิงห์เพชร สุทธิ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่มงาน เข้าร่วมปฐมนิเทศในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมขวัญชนก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์