สพป.หนองคาย เขต 1 อบรมขับเคลื่อนโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1  จัดอบรมขับเคลื่อนโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)  ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 6 (ท่าบ่อ1) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ณ  ห้องประชุมสวนพฤกษศาสตร์ โรงเรียนชุมบนบ้านโพนสา อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด