การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

การติดตามโรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ดร.สมเกียรติ ชอบผล ประจำสำนักพระราชวัง ระดับ ๑๐ โครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ติดตามผลการใช้งานสื่อ ๖๕ พรรษา เนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีพระชนมายุ ๖๕ พรรษา ไปใช้ในโรงเรียน เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมพิฆเนศวร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

ในการนี้ ดร.สุทธิชัย เดชสุวรรณนิธิ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒, นายสมพงศ์ พรมจันทร์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑, ดร.สุทธิดล พุธทรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารและครู 5 โรงเรียนนำร่องใช้สื่อ ๖๕ พรรษาฯ (สังกัดสพป.เชียงใหม่ เขต 1,2 และสพม.เชียงใหม่)เข้าร่วมรายงานการดำเนินงาน ได้แก่ โรงเรียนวัดแม่แก้ดน้อย โรงเรียนพร้าวบูรพา(สพป.เชียงใหม่ เขต 2) โรงเรียนแม่โป่งประชาสามัคคี(สพป.เชียงใหม่ เขต 1)  โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย,โรงเรียนแม่ออนวิทยาลัย(สพม.เชียงใหม่)