สพม.แพร่ ประชุมวางแผนการใช้งบประมาณปี พ.ศ.2565

+++++วันที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 1 สพม.แพร่ นายเจริญชัย  กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาแพร่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาวางแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยคาดว่าจะได้รับการจัดสรรเงินจาก สพฐ. จำนวน 3,500,000 บาท และ สพม.แพร่ ได้วางแผนโดยแบ่งค่าใช้จ่ายออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ 2) งบนโยบายเร่งด่วน และ 3) งบพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามภารกิจ