สพป.พิษณุโลก เขต 1 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา สัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงาน สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปีงบประมาณ 2565

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุรินทร์ มั่นประสงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาชี้แจงนโยบายและแนวทางการบริหารงาน สพป.พิษณุโลก เขต 1 ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เพื่อชี้แจงข้อราชการ การขับเคลื่อนนโยบาย กิจกรรมของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฯ รวมถึงภารกิจสำคัญที่สถานศึกษาในสังกัดต้องรับทราบและถือปฏิบัติ และนำไปดำเนินการขับเคลื่อน สร้างการรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับภารกิจให้เกิดประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย กับผู้บริหารสถานศึกษา สพป.พิษณุโลก เขต 1 ซึ่งในครั้งนี้ได้มอบรางวัล EGAT Green Learning Awards 2020 โดยโรงเรียนจ่าการบุญ ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลโรงเรียนคาร์บอนต่ำ (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่โรงเรียน) และรางวัลคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) โรงเรียนอนุบาลพิษณุโลก ได้รับรางวัลระดับประเทศ รางวัลคาร์บอนต่ำสู่ชุมชน (ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าที่บ้านนักเรียน) ณ ห้องประชุมขวัญมณฑล สพป.พิษณุโลก เขต 1


https://www.facebook.com/588904804513096/posts/6217970944939759/?d=n