สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข

วันที่ 18 ตุลาคม 2564 นายสุดเขต สวยสม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการคัดเลือกโรงเรียน เพื่อเข้าร่วมบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ของสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 1/2564 เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ให้นักเรียนที่มีความสนใจจะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และสหเวชศาสตร์ โดยพิจารณาคัดเลือกโรงเรียนจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 9 โรงเรียน และจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวน 7 โรงเรียน ซึ่งแต่ละโรงเรียนคัดเลือกนักเรียน จำนวน 4 คน สำหรับคณะพยาบาลศาสตร์ และนักเรียน จำนวน 1 คน สำหรับคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์ โดยมี นางสาวจิรวรรณ สุรเสียง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์ ประธานสหวิทยาเขต และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้  ณ ห้องประชุมชินเรศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพิษณุโลก อุตรดิตถ์