สถาบันพระบรมราชชนก MOU กับโรงเรียนเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

g

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก โดยศาสตราจารย์พิเศษวิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชชนก กับโรงเรียนเครือข่ายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ จำนวน 23 โรงเรียน ณ หอประชุมโรงเรียนนวมินทราชูทิศพายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อทำความร่วมมือในการแนะแนวทางการศึกษาให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่สนใจเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ในหลักสูตรคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์และสหเวชศาสตร์

ภาพ/ข่าว:ดร.เกษราภรณ์ สิงห์คะมณี