สพป.หนองคาย เขต 1 ดำเนินการอบรมขับเคลื่อนโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. นายมติชน มูลสูตร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองคาย เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมขับเคลื่อนโครงการสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา (โรงเรียนสุจริต) และกิจกรรมขับเคลื่อนหลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) ปีงบประมาณ 2564 กลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาที่ 8 (ท่าบ่อ3) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และขับเคลื่อนการดำเนินงานโรงเรียนสุจริต นำหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้ในสถานศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมบริษัทสร้างการดี ณ ห้องประชุม โรงเรียนบ้านโคกคอน อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย โดยมี ดร.พัชระ งามชัด รองผอ.สพป.นค.1 นำคณะผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครูผู้รับผิดชอบในกลุ่มเครือข่ายฯ เข้ารับการอบรม จำนวน 18 คน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ) ตามนโยบายของ สพฐ. อย่างเคร่งครัด