ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 ดร.วิเศษ พลอาจทัน ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 พร้อมด้วยรอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ทั่วประเทศ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพรน่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ผ่านระบบ Video Conference ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม