ผอ.สพป.สุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) เครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564

วันที่ 19 ตุลาคม 2564 นายทวีสิทธิ์ มั่นจิต ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 เป็นประธานเปิดการอบรมพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อขอมีหรือเลื่อนวิทยฐานะตามหลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะเกณฑ์ใหม่ (PA) เครือข่ายโรงเรียนโนนนารายณ์ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ เจตคติที่ดี คุณธรรมจริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพที่เหมาะสม ส่งผลให้การปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการเกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความก้าวหน้าแก่ทางราชการ ณ ห้องประชุมวิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณี อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ โดยมีผู้บาริหารสถานศึกษาและคณะครูในสังกัด เครือข่ายโนนนารายณ์ 1 เข้าร่วม

มัสนี บาดง
Latest posts by มัสนี บาดง (see all)