ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง)

เมื่อวันที่ 19 ตุลาคมคม 2564 เวลา 13.30 น. ดร.สมศักด์ ภูมิกอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 1 เป็นประธานการประเมิน นางอรสา ชินรัตน์ รอง ผอ.โรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ซึ่งเข้ารับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในระยะเวลา 1 ปี รอบที่ 2 ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.ค.ศ. กำหนด ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านบรบือ(บรบือราษฎร์ผดุง) ต.บรบือ อ.บรบือ จ.มหาสารคาม