สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สพป.ชัยภูมิ เขต 3 จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 5/2564 โดยมีนายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและทิศทางการทำงานที่สอดคล้องเขตสุจริต “คุณธรรม นำคุณภาพ บนวิถึความพอเพียง” ผ่านระบบออนไลน์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) โดยมี รอง ผอ.สพป.,ผอ.กลุ่ม/หน่วย ,ประธานเครือข่ายโรงเรียน 19 เครือข่าย ผู้บริหารโรงเรียน รกน./คณะครู ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารโดม สพป.ชัยภูมิ เขต 3