ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมกับศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ ในการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

วันพุธที่ 20 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายประวิช ยะรินทร์ ผอ.สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ร่วมประชุมในการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564  ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม 1 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ โดยมีนายสมาน เวียงปฏิ รอง ศึกษาธิการจังหวัดชัยภูมิ เป็นประธานการประชุม ในประเด็นสำคัญคือ 1.สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด-19 2.การ ดำเนินการฉีดวัคซีน Pfizer สำหรับนักเรียน นักศึกษา 3.การเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 4.การ ขอรับวัคซีน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา,สถานศึกษา และหน่วย งานทางการศึกษา ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานสำหรับเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และระหว่างที่จัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาซึ่งสอดคล้องกับมาตราการที่กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวง สาธารณสุขกำหนด