สพม.เลย หนองบัวลำภู เปิดโลกทัศน์การศึกษา “หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม”

เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2564  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเลย หนองบัวลำภู โดยกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “One Teacher One Innovation Excellent Fair 2021 หนึ่งครู หนึ่งนวัตกรรม เปิดโลกทัศน์การศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมเลย หนองบัวลำภู” ตามโครงการเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้หนึ่งครูหนึ่งนวัตกรรม (มหกรรมวิชาการ) เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เกิดการสร้างนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอนที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียน และสร้างแรงบันดาลใจในการพัฒนากิจกรรมการเรียนการสอนของครูอย่างต่อเนื่อง

โดยมีเป้าหมายคือ ผู้บริหารสถานศึกษาจำนวน 52 คน และครูผู้สอน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยมีการนำเสนอผลงานนวัตกรรมระดับสถานศึกษา นวัตกรรมผู้บริหาร และนวัตกรรมครูผู้สอน รวมนำเสนอกว่า 217 นวัตกรรม และมีคณะผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วย รศ.ดร.ภัทราภรณ์ เกษสังข์  คณะครุศาสตร์  ผศ.ดร.วชิราภรณ์ สังข์ทอง คณะครุศาสตร์  ดร.สมยงค์ สีขาว คณะครุศาสตร์  ว่าที่ รท.วิชญ์วิสิษฐ์ วงษ์เขียว คณะครุศาสตร์  ผศ.ดร.พัชรินทร์ ดวงศรี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณะกรรมการ ก.ต.ป.น. สพม.เลย หนองบัวลำภู ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้ด้วย

………………………………………………

ขอขอบคุณภาพข่าวจาก ศน.ปทิตตา เยี่ยมหาร