ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัด ผ่านระบบออนไลน์

วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔  เวลา ๑๓ .๐๐ น. ดร.ดุจดาว โตบางป่า ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการประชุมผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผ่านระบบ Google meet เพื่อซักซ้อมความเข้าใจในแนวทางการเตรียมการเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยว่าที่ร้อยโทศุภวัชร ชำนาญนาค รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา)ระถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม  ศึกษานิเทศก์ และเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุม WAR ROOM สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒