สพม.เชียงใหม่ ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ รอง ผอ.สถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน)

วันที่ 21 ตุลาคม 2564 ดร.สุทธิดล พุทธรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายสวัสดิ์ กรรมสิทธิ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการบริหารการศึกษา กรรมการ และนางสาวสุปราณี ปัญญานะ ผู้อำนวยการโรงเรียนสันกำแพง กรรมการและเลขานุการ เข้าประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่เพื่อพัฒนาการศึกษาตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครั้งที่ 2 (รอบ 12 เดือน) จำนวน 8 คน ได้แก่ 1. นายณรงค์ อุ้ยฟูใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 2. นางเสาวนีย์ พงษ์ปิณฑะดิษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฮอดพิทยาคม 3. นางสาวนราพร ตาคำแสง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ 4. นายอัครพล คำขัติ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม 5. นางสาวธีรนุช จันทร์กองแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนสองแคววิทยาคม 6. นายกฤษณ์พีรัช ชลยศปกรณ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนสารภีพิทยาคม 7. นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ 8. นางสาวเบญจมาศ บุญเพิ่มพูล รองผู้อำนวยการโรงเรียนหางดงรัฐราษฎร์อุปถัมภ์ ซึ่งคณะกรรมการได้ดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ณ หอประชุมภัทรมหาราชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้เข้ารับการประเมินได้นำเสนอผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามข้อตกลงในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัด ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติงานตามลักษณะงานของผู้บริหารสถานศึกษา ตามกรอบภารกิจของสถานศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)